Vật tư thiết bị công nghiệp

Tính thấm ướt vật liệu khoáng

Quấn sửa motor / Máy in canon 2770 / Giá máy lọc nước kangaroo

Tính thăm ướt vật liệu khoáng. Tính thấm ướt vật liệu khoáng
của chất kết dính phụ thuộc vào lượng các chất hoạt tính bể mặt có cực và tính chất của vật liệu khoáng.
Tính thấm ướt được đặc trưng bàng góc thấm ướt. Đó là góc giữa bé mặt vật liệu khoáng và tiếp tuyến với bề mặt giọt chất kết dính tại ranh giới tiếp xúc với vật liệu.
Nếu góc thấm ướt càng nhọn tính thấm ướt càng tốt. Khi đd lực hút phân tử giữa chất dính kết và bé mặt vật liệu khoáng gần bằng lực hút phân tử bên trong chất kết dính. Nếu như góc thấm ướt lớn thì tính thấm ướt kém, lực hút phân tử với bề mặt vật liệu khoáng yếu. Vì vậy, chất kết dính càng thấm ướt tốt vật liệu khoáng thì lực hút phân tử trong chúng
càng yếu và lực dính bám giữa chất dính kết với bề mặt vật liệu khoáng càng mạnh.
Những vật liệu khoáng ghét nước (thấm ưốt nước kém) là những vật liệu dính bám chất kết dính hữu cơ tốt.
Các tính chất vật lí trên có liên quan chặt chẽ với các tính chất kĩ thuật của chất kết dính.
Tính chất của chất kết dính hữu cơ phụ thuộc vào cấu trúc của nó. Chất dính kết hữu cơ là một hệ thống keo phức tạp có cấu trúc cơ bản là cấu trúc mixen.
Trong lí thuyết mixen đối với những chất cao phân tử, Menep và Mark coi cấu trúc của chúng như một hệ thống tinh thể (mixen). Mỗi mixen là một hệ thống phức , tạp bao gổm một số lượng lớn các phân tử có phân tử lượng nhỏ bao quanh một tinh thể bằng những lực tương hỗ. Khi lực tương hỗ lớn thì mỗi một mixen là một nút của mạng. Cấu trúc mixen được coi là những pha phân tán. Với bitum, pha phân tán là atfan, xung quanh chúng là những chất nhựa và môi trường phân tán là chất dẩu.