Vật tư thiết bị công nghiệp

Tính ổn định của bitum dầu mỏ

Tính ổn định khi đun
Khi dùng bitum người ta thường phải đun nóng nó lên đến nhiệt độ 160°c trong thời gian khá dài, do đó các thành phấn dấu nhẹ có thể bốc hơi, làm thay đổi tính chất của bitum.
Các loại bitum dầu mỏ loại quánh sau thí nghiệm này phải có hao hụt trọng lượng không được lớn hơn 1%, độ kim lún và độ kéo dài thay đổi không được lớn hơn 40% so với trị số ban đầu.
Nhiệt độ bốc cháy
Trong khi đun bitum đến một nhiệt độ nhất định thì các chất dấu nhẹ trong bitum bốc hơi hòa lẫn vào mổi trường xung quanh tạo nên một hỗn hợp dễ cháy.
Để xác định nhiệt độ bốc cháy, người ta dùng dụng cụ riêng (hình 12-6). Trong thí nghiệm, nếu ngọn lửa lan khắp mật bitum thỉ nhiệt độ lúc đó được xem là nhiệt độ bốc cháy Nhiệt độ bốc cháy của bitum thườn}: nhỏ hơn 200°c. Nhiệt độ này là mộ! chỉ tiêu quan trọng về an toàn khi gia công bitum.
Tính dính bám (liên kết) cùa bitum với bề mặt cùa vật liệu khoáng
Sự liên kết của bitum với bề mẠI vật liệu khoáng có liên quan đến quá trình thay đổi lí hóa khi hai chất tiếp xúc tương tác với nhau Sự liên kết này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên cường độ và tính ổn định với nước, với nhiệt độ của hỗn hợp bitum và vật liệu khoáng.
Khi nhào trộn bitum với vật liệu khoáng, các hạt khoáng được thấm ướt bằng bitum và tạo thành một lớp hấp phụ. Khl đó các phân tử bitum ở trong lớp hấp phụ sẽ tương tác với các phân tử của vật liệu khoáng ở lớp bề mặt. Tương tác đó có thể là tương tác lí học hay hóa học.