Vật tư thiết bị công nghiệp

Thành phần của bitum dẩu mỏ

Tính chất của bitum phụ thuộc vào thành phần và tính chất của hỗn hợp các nhóm cấu tạo hóa học. Dựa vào nhóm cấu tạo hóa học có thể chia bitum dầu mỏ thành 3 loại. Bitum loại 1: nhóm atfan >25%, nhựa < 24% và dung dịch cacbon > 50%. Bitum loại 2 có hàm lượng nhóm cấu tạo hóa học tương ứng : £ 18%; > 36% và 48%. Bitum loại 3 có các nhóm cấu tạo hóa học tương ứng là 21 – 23%, 30 – 34% và 45 – 49%. Ba loại bitum trên có độ biến dạng khác nhau. Thành phấn hóa học của chúng thay đổi theo thời gian sử dụng kết cấu mặt đường.
Các tính chất của bitum quánh dùng xây dựng dường
Tính quánh (nhớt)
Tính quánh của bitum thay đổi trong phạm vi rộng. Nó ảnh
hưởng nhiéu đến các tính chát cơ học của hỗn hợp vật liệu khoáng với chất kết dính, đổnn thời quyết định công nghệ chrt tạo và thi công loại vật liệu có dùng bitum.
Độ quánh của bitum phụ thuộc vào hàm lượng các nhổm cấu tạo và nhiệt độ của mfti trường. Khi hàm lượng nhòm atfan tăng lên và hàm lượn« nhóm chất dấu giảm, độ quánli của bitum tăng lên. Khi nhiệt độ của môi trường tăng CHO, nhóm chất nhựa sẽ bị chAy
lỏng, độ quánh của bitum giAm xuống. Để đánh giá độ quánli
lượng lOOg, đường kính lmra) của dụng cụ tiêu chuẩn (hình 12-2) vào bitum ở nhiệt độ 25°c trong 5 giây. Độ kim lún kí hiệu là p, đo bằng độ (1 độ bằng 0,lmm). Trị sổ p càng nhỏ (íộ quánh của bitum càng cao.
Tính dẻo
Tính dẻo đặc trưng cho khả năng biến dạng của bitum dưới tác dụng của ngoại lực.
Tính dẻo của bitum cũng như tính quánh, phụ thuộc vào nhiệt lộ và thành phẩn nhóm. Khi nhiệt độ tăng, tính dẻo cũng tảng. Ngược lại khi nhiệt độ giảm tính dẻo cũng giảm, nghĩa là bitum Irở nên giòn. Trong trường hợp đó, bitum dùng làm mặt đường hay trong các kết cấu khác có thể tạo thành các vết nứt.
Tính dẻo của bitum được đánh giá bàng độ kéo dài, kí hiệu Irt L (cm) của mẫu tiêu chuẩn và được xác định bằng dụng cụ «to ở hình 12-3.