Vật tư thiết bị công nghiệp

Mức độ liên kết của bitum

Lực liên kết hóa học lớn hơn rất. nhiều so với lực liên kết lí học, do đó khi bitum tưng tác hóa học với vật liệu khoáng thì cường độ liên kết sẽ lớn nhất.
Liên kết của bitum với vật liệu khoáng trước hết phụ thuộc vào tính chất của bitum. Bitum có sức căng bể mặt càng lớn, nghĩa là ctí độ phân cực càng lớn, thì liên kết với vật liệu khoáng càng tốt.
Độ phân cực của bitum phụ thuộc vào hàm lượng nhóm chất nhựa, đặc biệt là nhựa axít. Bitum chứa nhóm chất nhựa càng nhiều sự liên kết của nó với vật liệu khoáng càng tốt.
Liên kết của bitum với vật liệu khoáng còn phụ thuộc vào tính chất của vật liệu khoáng. Các loại đá bazơ liên kết với bitum tốt
hơn các loại đá axít, vì có thể xảy ra liên kết hóa học.
Sự ổn định nước của hỗn hợp trong trường hợp này phụ thuộc vào độ hòa tan trong nước của các hợp chất mới tạo thành. Nếu như các hợp chất mới tạo thành là những muối kali, natri của các axít hữu cơ, thì nó sẽ hòa tan trong nước, và như vậy làm cho hỗn hợp kém ổn định nước. Nếu những hợp chất ấy là các muối của canxi, sắt, nhôm, là những hợp chất không hòa tan trong nước, thì hỗn hợp ổn định nước.
Mức độ liên kết của bitum với bé mặt vật liệu đá hoa có t.hể đánh giá theo độ bén của màng bitum trên bể mặt đá hoa khi nhúng trong nước sôi. Nếu sau khi thí nghiệm, hơn 2/3 bề mặt của hạt đá hoa vẫn được bitum bao bọc thì độ liên kết cùa bitum với bể mặt đá hoa là tốt.