Vật tư thiết bị công nghiệp

Kiểm tra chất lượng cao su khoanh tự nhiên

Địa chỉ in kẹp file giá rẻ / Quạt phun sương kangaroo / Cổng tự động

Khoanh cao su làm mẫu thử từ mỗi mô chầtlượng được kiểm tra chất lượng theo nhiều cách.
Một cách thử là đo môđun đàn hồi, tiíi khoanh sẽ bật trở lại mạnh thư thế nào. Một khoanli căng khi kéo phải bật trở lại mạnh mẽ, trong khi khoanli được làm ra để giữ an toàn cho các vật dễ vỡ phải bí rở lại nhẹ hơn. Một cách thử nữa là kéo giãn dài, tld xác định khoanh sẽ căng được bao xa, tùy thuộc vào tỷ lệ phần trăm cao su trong khoanh; cao su càng nhiều tin khoanh căng càng xa. Cách thứ ba thông dụng là thử sức bền chống phá hủy, để xem liệu khoanh cao su («1 đủ khỏe để chịu được sức căng bình thường hay khôiii;, Nếu 90% các khoanh mẫu thử trong một mẻ vượt C|H1| một lần thử đặc biệt, thì mẻ đó tiến đến lần thử vá tiếp; nếu 90% vượt qua tất cả các lần thử, thì mẻ (lỏ được coi là sẵn sàng đưa ra thị trường.
Mặc dù đa số các nhà sản xuất bán các khoanh cao su theo trọng lượng, nhưng có một số nhà sản xuất đảm bảo số lượng khoanh cho mỗi đơn vị trọng lượn«
Bước thêm vào này không những đảm bảo sô lượng, mà còn đảm bảo chất lượng, do kiểm tra thêm các khoanh cao su trong khi đang được cân và đếm.