Vật tư thiết bị công nghiệp

Độ phân cực của chất kết dính

Bảo trì động cơ điện dc / Giá máy in laser canon 2900 / In tem vỡ hà nội

Độ phârt cực. Độ phân cực đặc trưng bằng các tính chất vật lí khác nhau như : sức căng bể mặt, sự thấm ướt nhựa, tính dẫn điện, v.v…
Độ phân cực a được biểu thị bằng ti lệ giữa độ hòa tan của chất kết dính hữu cơ trong dung môi là chất phân cực và chất không phân cực :
trong đđ : A – độ hòa tan của bitum và guđơrông trong rượu
mêtilic, % ;
B – độ hòa tan của bitum và guđơrông trong benzen, %.
Độ phân cực của bitum dầu mỏ từ 5 – 35%, bitum đá dáu từ 50 – 70%, guđơrông than đá từ 45 – 95%.
Độ phân cực (hệ số hòa tan) của bitum cao dẫn đến sức
căng bể mặt lãn, chất kết dính sẽ liên kết tốt với vật liệu
khoáng.
Sức căng be mặt. ở nhiệt độ 20 – 25°c sức câng bề mặt của
bitum 35 erg/cm2. Việc xác định sức cảng bề mặt của bitum
khá phức tạp, vì vậy theo đề nghị của viện sĩ P.A. Rebinđer, có thể xác định độ hoạt tính bề mặt của nó, thông qua độ hòa tan của bitum vào nước làm giảm sức căng bể mặt ở mặt phân chia của nước với bitum. Độ hoạt tính bể mặt của bitum càng cao, khả nãng hòa tan vào nước càng lớn. Độ hoạt tính bề mặt của bitum cao hay thấp phụ thuộc vào độ phân cực của các phân tử.
Các phân tử của chất hoạt tính bề mặt bao gổm phần không có cực là những gốc cacbua hyđrô, ví dụ CH3 – CH2 – CH2 – … và phần có ’cực tính như – COOH, – OH, – NH2, – SH… Khi trộn hai chất lỏng có cực và không cực với nhau, ở mặt phân chia hai chất lỏng các phân tử của chất hoạt tính bề mặt sẽ định hướng theo một quy luật nhất định : nhóm có cực của phân tử hướng vào chất lỏng phân cực, còn nhóm không có cực sẽ hướng vào chất lỏng không phân cực. Lượng chất có cực
trong chất dính kết có ảnh hưởng lớn đến khả năng thấm ướt
và tính liên kết với vật liệu khoáng.