Vật tư thiết bị công nghiệp

Đánh giá chất lượng của bitum

Vì vậy, nhiệt độ hóa mém cũng là một chỉ tiêu kĩ thuật, để đánh giá chất lượng của bitum. Nhiệt độ hóa mềm của bitum được xác định bàng dụng cụ vòng và bi (hỉnh 12.4). Khối lượng của viên bi bằng 3,5g, đường kính 9,53mm, còn
Để xác định nhiệt độ hóa mềm người ta đun nóng bình chứa chất lỏng (thường là nước) với tốc độ 5°c/phút. Dưới tác dụng của nhiệt độ tăng dẩn, đến một lúc nào đó bitum bị nóng chảy lỏng ra, viên bi cùng bitum rơi xuống. Nhiệt độ chất lỏng trong bình, ứng với lúc viên bi tiếp xúc với hảng dưới của giá đỡ được xem là nhiệt độ hóa mềm của bitum.
Nhiệt độ hóa cứng của bitum có thể xác định bằng dụng cụ to độ kim lún. Nhiệt độ hóa cứng là nhiệt độ ứng với độ kim lún bằng 1 độ. Nhiệt độ
kim lún bằng 1 độ. Nhiệt độ 1. Nhiệt kế ; 2. cốt uổn thanh thép ; hóa cứng cũng cố thể đo bằng 3 m®u th^ (thanh thép) ; 4. vò đuara dụng cụ Fraxa (hình 12-5)
Do ảnh hưởng của thời tiết mà tính chất và thành phần hóa học của bitum bị thay đổi. Người ta gọi sự thay đổi đó là sự hóa già của bitum. Nguyên nhân của hiện tượng đó là vì lượng của nhóm atfan tăng lên.
Sự bay hơi của nhóm chất dầu cũng làm tính quánh và tính KÌòn của bitum tăng lên, làm thay đổi cấu tạo phân tử, tạo nên cốc hợp chất mới. Quá trình hóa già của bitum sẽ dẫn đến quá I rình hđa già của bêtông atfan. Độ giòn cao của bitum làm xuất hiện các vết nứt trong lớp phủ mặt đường, tăng quá trình phá
hoại do ân mòn. Quá trình hóa già của lớp phủ mặt đường có
I hể chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 cường độ và tính ổn định
hiến dạng tăng. Giai đoạn 2 bitum bát đầu già, cấu trúc thay
đổi, làm lớp phủ bị phá họai. Tuy vậy, sự hóa già của bitum
phát triển chậm – thường sau 10 năm sử dụng sự hóa già mới rt mức độ cao. Tính hóa già có thể xác định ngay tại hiện
trường hoặc bằng mẫu thử thí nghiệm trong các buồng khí hậu nhân tạo