Vật tư thiết bị công nghiệp

Cấu trúc chất kết dính

Quấn sửa động cơ điện / Máy in canon 7270 / Máy lọc nước kangaroo

Trong bitum quánh và cứng, mixen chiếm tỉ lệ rất lớn. Còn trong bitum lỏng chúng chiếm một tỉ lệ nhỏ đến nỗi không có tương tác gì với nhau nên cđ thể chuyển động tự do trong chất dấu. Đối với guđrông than đá : pha phân tán là cacbon tự do, môi trường phân tán là chất dầu, còn chất nhựa đóng vai trò là chất hoạt tính.
Quan hệ giữa hàm lượng và cấu tạo của các nhtím trong bitum (dầu, nhựa, atfan) cđ thể tạo nên các cấu trúc phân tán khác nhau (sol, gel, sol-gel) có những tính chất cơ -lí nhất định (hình 12-1).
Cấu trúc sol đặc trưng cho bitum cđ hàm lượng chất dầu và chất nhựa lớn. Khi đó các mixen không tạo ra được tác dụng t ương hỗ lẫn nhau và chuyển động tự do trong môi trường dầu, cấu trúc sol có ở bitum lỏng và bitum quánh nấu nóng chảy.
Khi tỉ lệ atfan trong bitum lớn sẽ tạo nên cấu trúc gel. Trong cấu trúc gel các hạt nhân atfan mở rộng ra, các mixen xích lại gần nhau và cd tác dụng tương hỗ lẫn nhau, tạo nên mạng cấu trúc không gian. Cấu trúc đó tạo ra tính đàn hổi cho chất kết dính và là đặc trưng cho cấu trúc của bitum cứng ở nhiệt độ thấp.
Cấu trúc sol-gel đặc trưng cho bitum quánh ở nhiệt độ thường, .ỏ cấu trúc này vật liệu sẽ cố tính chất đàn hổi dẻo và tính nhớt.