Vật tư thiết bị công nghiệp

Cấu tạo chất kết dính hữu cơ

Sửa chữa motor động cơ điện / Máy in canon 2900 / In túi vải không dệt hà nội

- Nhũ tương bitum và guđrông : Là một hệ thống keo bao gổm các hạt chất kết dính phân tán trong môi trường nước vA chất nhũ hóa.
Chất kết dính hữu cơ (bitum và guđrông) là một tập hợp của các hợp chất hiđrocacbon khác nhau về cấu tạo (thơm CnH2n_6, naftalen CnH2n, metan CnH2n+2 và các hợp chất phi kim loại của chúng).
Cacbon có hđa trị 4 tạo nên những liên kết cacbon tronn các mạch thẳng, nhánh và mạch vòng. Số lượng của các nguyfin tử cacbon và kiểu liên kết giữa chúng sẽ quyết định tính chfll của chất kết dính, làm cho nó có thể chuyển từ trạng thái niv sang trạng thái khác.
Thành phần hóa học của bitum nằm trong giới hạn : c ■ 73 – 87% ; H = 8 – 12% ; 0 = 1 – 2% ; s = 1 – 5% ; N
= 0,5 – 1%. Các thành phần 0, N, s cần thiết để tạo nôn
những nhđm hoạt tính (nhóm OH ; COOH ; NH2, SH) có ảnh
hưởng lốn đến tính chất của chất kết dính.
Những hợp chất hiđrocacbon có cấu tạo hóa học và tính chăl vật lí giống nhau được sáp xếp trong một nl^óm cấu tạo htía học.
Các nhóm cấu tạo hda học của bitum như sau :
Nhóm chất dầu 40 – 60%
Nhóm chất nhựa 20 – 40%
Nhóm atfan
Nhóm cacbon và cacbonit 1 – 3% Nhóm axit atfan và anhiđrit 1%
Các nhóm cấu tạo hóa học của guđrông than đá :
Naftalen
Antraxen
nhỏ hơn 5%
Các nhóm hóa học trên ảnh hưởng rất lớn đến cấu trúc và tính chất hốa lí (tính phân cực, sức câng bể mặt, độ thấm ướt vật liệu khoáng) của chất kết dính hữu cơ.