Vật tư thiết bị công nghiệp

Tính ổn định của bitum dầu mỏ

Tính ổn định khi đun Khi dùng bitum người ta thường phải đun nóng nó lên đến nhiệt độ 160°c trong thời gian khá dài, do đó các thành phấn dấu nhẹ có thể bốc hơi, làm thay đổi tính chất của bitum. Các loại bitum dầu mỏ loại quánh sau thí nghiệm này phải có hao hụt trọng lượng không được lớn hơn 1%, độ kim lún và độ kéo dài thay đổi không được lớn hơn 40% so[…]

Mức độ liên kết của bitum

Lực liên kết hóa học lớn hơn rất. nhiều so với lực liên kết lí học, do đó khi bitum tưng tác hóa học với vật liệu khoáng thì cường độ liên kết sẽ lớn nhất. Liên kết của bitum với vật liệu khoáng trước hết phụ thuộc vào tính chất của bitum. Bitum có sức căng bể mặt càng lớn, nghĩa là ctí độ phân cực càng lớn, thì liên kết với vật liệu khoáng càng tốt. Độ phân[…]

Đánh giá chất lượng của bitum

Vì vậy, nhiệt độ hóa mém cũng là một chỉ tiêu kĩ thuật, để đánh giá chất lượng của bitum. Nhiệt độ hóa mềm của bitum được xác định bàng dụng cụ vòng và bi (hỉnh 12.4). Khối lượng của viên bi bằng 3,5g, đường kính 9,53mm, còn Để xác định nhiệt độ hóa mềm người ta đun nóng bình chứa chất lỏng (thường là nước) với tốc độ 5°c/phút. Dưới tác dụng của nhiệt độ tăng dẩn, đến một[…]

Bitum dầu mỏ trong xây dựng

Khi nhiệt độ thay đổi, tính quánh, tính dẻo của bitum thay ilrii. Sự thay đổi đó càng nhỏ, bitum cđ tính ổn định nhiệt độ ri g cao. Tính Ổn định nhiệt của bitum phụ thuộc vào thành phần hđa hoe của nó. Khi hàm lượng nhóm atfan tăng, tính ổn định nhiệt của bitum tăng, hàm lượng nhóm atfan giảm tính chất này giảm xuống. Bước chuyển của bitum từ trạng thái rán sang trạng thái quánh rồi[…]

Atfan trong bitum dầu mỏ

Atfan có thể hòa tan trong clorofooc, têtraclorua cacbon (CC14), không hòa tan trong ête, dầu hỏa và axêtôn (C3H5OH). Tính quánh và sự biến đổi tính chất theo nhiệt độ của bitum phụ thuộc chủ yếu vào nhóm này. Hàm lượng nhóm atfan tăng lên thì tính quánh, nhiệt độ hóa mềm của bitum cũng tăng lên. Hàm lượng của nhóm atfan trong bitum vào khoảng 10 – 38%. Nhóm cacben và cacbốit. Tính chất của cacben gần giống[…]

Thành phần của bitum dẩu mỏ

Tính chất của bitum phụ thuộc vào thành phần và tính chất của hỗn hợp các nhóm cấu tạo hóa học. Dựa vào nhóm cấu tạo hóa học có thể chia bitum dầu mỏ thành 3 loại. Bitum loại 1: nhóm atfan >25%, nhựa < 24% và dung dịch cacbon > 50%. Bitum loại 2 có hàm lượng nhóm cấu tạo hóa học tương ứng : £ 18%; > 36% và 48%. Bitum loại 3 có các nhóm cấu tạo[…]

Các loại bitum dầu mỏ

Bitum dầu mỏ là một hỗn hợp phức tạp của các hợp chất hiđrocácbon (metan, naftalen, các loại mạch vòng) và một sổ dẫn xuất phi kim loại khác. Nđ cđ màu đen, hòa tan được trong benzen (C6H6), clorofooc (CHC13), disunfuacacbon (CS2) và một số dung môi hữu cơ khác. Thành phần hóa học của bitum dẩu mỏ như sau : c = 82 – 88% ; s = 0 – 6% ; N = 0,5 – 1%; H[…]