Vật tư thiết bị công nghiệp

Bitum dầu mỏ trong xây dựng

Khi nhiệt độ thay đổi, tính quánh, tính dẻo của bitum thay ilrii. Sự thay đổi đó càng nhỏ, bitum cđ tính ổn định nhiệt độ ri
g cao.
Tính Ổn định nhiệt của bitum phụ thuộc vào thành phần hđa hoe của nó. Khi hàm lượng nhóm atfan tăng, tính ổn định nhiệt
của bitum tăng, hàm lượng nhóm atfan giảm tính chất này giảm xuống.
Bước chuyển của bitum từ trạng thái rán sang trạng thái quánh rồi hóa lỏng, và ngược lại, từ trạng thái lỏng sang trạng thái quánh, rồi hóa rán xảy ra trong khoảng nhiệt độ nhất định. Do đó tính ổn định nhiệt của bitum có thể biểu thị bằng khoảng nhiệt độ đó. Khoảng biến đổi nhiệt độ, kí hiệu là T, được xác định bàng đẳng thức sau :
T = T – T
A 1 m c’
trong đó, Tm – nhiệt độ hóa mềm của bitum, là nhiệt độ chuyển bitum từ trạng thái quánh sang trạng thái lỏng ;
Tc – nhiệt độ hóa cứng của bitum là nhiệt độ
chuyển bitum từ trạng thái lỏng sang trạng
thái rắn.
Nếu T càng lớn, tính ổn định nhiệt của bitum càng cao.
Trị số nhiệt độ hóa mềm của bitum ngoài việc dùng để xác
định khoảng biến đổi nhiệt độ T, nó còn có ý nghĩa thực tiễn
rất quan trọng. Trong xây dựng đường, người ta thường dùng bitum để rải mặt đường, do đá khi gặp nhiệt độ cao, nếu T không thích hợp, bitum cđ thô bị chảy làm cho mặt đường cd dạng làn sđng, dổn đống… trở ngại cho xe cộ đi lại.